AveVia

Jsme tak bohatí, že můžeme dávat.
Proto dávejme, abychom byli bohatí …

Kdo jsme?

Společnost AveVia o.p.s. je společnost lidí – dobrovolníků, kteří se rozhodli pomáhat ostatním lidem tím, že poskytují služby v nadační oblas

Právní forma

AveVia, o.p.s. je Obecně prospěšná společnost založena dle zákona 248/ 1995 Sb. o obecně prospěšných společnostech. Tuto formu jsme zvolili proto, že zaručuje, že nikdo, tedy ani zakladatelé, nebudou moci společnost použít k vlastnímu obohacení. Sdružuje odborníky i dobrovolníky, kteří ve svém volném čase a bez nároku na odměnu věnují svoje znalosti a dovednosti poskytování a zprostředkování pomoci potřebným.
Co chceme?

Je spousta lidí, kteří potřebují pomoc. Je spousta jiných, kteří jsou schopni a také ochotni pomoc poskytnout. Je však řada objektivních nebo subjektivních překážek, které jim v tom brání. My jsme se rozhodli, že se pokusíme tyto překážky odstranit nebo zmenšit, a zkusíme pomoci těm, kteří s pomocí jiným ještě váhají. Chceme tedy poskytovat službu jak těm, co potřebují, tak těm, co dávají.
Jak to chceme udělat?

Rozhodli jsme se společně se skupinou stejně smýšlejících lidí založit společnost, která bude prostředníkem mezi těmi, co potřebují a těmi, co dávají. Chceme pomoci dávajícím při rozhodování kam, či komu přispět, chceme pomoci sdružovat prostředky na větší projekty z různých zdrojů, a chceme pomoci vybudovat účinný systém efektivního využití a kontroly vynakládaných prostředků

Co za to?

Zdá se nám, že je nevhodné se na dobrovolné pomoci komukoliv chtít jakkoliv obohatit. Platí to dvojnásob, jsme-li jen prostředníkem - zprostředkovatelem - pomoci. Naším cílem je, aby se naším prostřednictvím prostředky pomoci nezmenšovaly, ale naopak zvětšovaly. Vstupní podmínkou pro každého, kdo nám chce s naší prací pomoci, je proto dobrovolnost. Znamená to, že každý pracuje bez nároku na odměnu, tedy zdarma. Z toho též vyplývá, že si žádnou pomoc od nikoho nenárokujeme, a že každý, kdo se rozhodl pomoci, toho může kdykoliv zanechat. Spoléháme zde pouze na morální sílu každého, kdo udělal nějaký dobrovolný závazek, mu dostát.

Co považujeme za bohatství?

V dnešní společnosti je za bohatství obecně považováno vlastnění (nebo též držení či ovládání) peněz. Podle našeho názoru však peníze nejsou jedinou formou bohatství. Někdy je tomu dokonce právě naopak. I sebebohatší člověk může být nešťastný, nespokojený či dokonce zlý. Takový člověk pak nemůže být schopen podarovat kohokoliv radostí či láskou. Z tohoto pohledu je pak desetikoruna darovaná někým, kdo má sám hluboko do kapsy znakem většího bohatství než miliony hromaděné v bance.

Jak chceme zajistit kontrolu?

V první fázi projektu je to výběrem spolupracovníků. V každé společnosti se však dříve či později objeví někdo, jehož úmysly nejsou absolutně čisté. Navíc to, co je pro jednoho normální, může někomu jinému činit problém. Jediný způsob, jak je podle našeho názoru možno zajistit maximální možnou čistotu našeho konání je transparentnost (otevřenost, průhlednost). Ta umožní úplnou kontrolu každého našeho kroku – a to jak v nakládání s prostředky jiných, tak v nakládání s prostředky vlastními. Totéž pak požadujeme i po spolupracovnících. Druhým prvkem kontroly je pak odpovědnost. Každý z nás je za svou energii i peníze odpovědný sám. Znamená to, že pokud já někomu dám peníze, jsem spoluodpovědný za to, jak se s nimi naloží. Musím mít tedy možnost kontroly, případně možnost sjednat nápravu. Proto se budeme snažit v maximální možné míře zajistit, aby za každý projekt byla odpovědna konkrétní osoba, a aby každý, kdo dává, měl možnost tuto osobu kontaktovat a nakládání se svými prostředky kontrolovat.

Co tedy konkrétně chceme nabídnout?

* Na našich webových stránkách chceme nabízet adresné projekty, které budou kategorizovány, a bude vytvořen systém výběru projektů podle různých kriterií.
* Chceme nabídnout různé způsoby poskytování finanční či materiální pomoci
* Chceme pomoci sdružovat prostředky z různých zdrojů - nejen pro velké projekty
* Nabídnout funkční systém kontroly projektů i naší práce
* Zpracování a informování o výsledcích a průběhu projektů formou pravidelných či závěrečných zpráv
* Zpracování a poskytování přehledů pro dárce sloužící k daňovým účelům
* Návody postupů a formuláře pro dárce – ve vztahu k zaměstnavateli či úřadům
* Individuální nastavení pro uživatele - dárce - jak z pohledu generovaných zpráv, tak z pohledu výběru projektů

Každou pomoc vítáme.

Jak se můžete zapojit i vy?

* Finanční spolupráce - můžete zaslat finanční obnos na kterýkoliv z projektů, do společné pokladny (Společný měšec), nebo na naši provozní režii
* Materiální spolupráce - můžete zakoupit a darovat materiální pomoc uvedenou v projektech nebo na provoz naší nadace
* Pracovní spolupráce
o můžete pomoci s propagací ve vašem okolí
o můžete pomoci s vyhledáváním vhodných projektů
o můžete pomoci hodnotit a kontrolovat projekty
o můžete nám zaslat vaše připomínky a názory
o uvítáme právní pomoc odborníků - analýzy, doporučení, konzultace
o uvítáme výrobní pomoc – po vzájemné konzultaci rádi přijmeme pomoc s výrobou drobných reklamních předmětů, pomoc s tvorbou a údržbou webových stránek a podobně
* Realizovat vlastní projekt - můžete najít ve svém okolí někoho, komu chcete pomoci, a realizovat svou pomoc prostřednictvím těchto stránek
* Energetická podpora - přijmeme jakoukoliv formu pozitivní energie, jakou nám jste ochotni poskytnout

Jistě i vy dokážete dělat něco, co ostatním pomůže, nebo je alespoň potěší. Po konzultaci rádi vašich schopností využijeme a dále je nabídneme i ostatním. Platí zde však to, co bylo uvedeno výše, tedy, že jakákoliv pomoc může být jen bezplatná, tedy nekomerční.

Další informace o společnosti AVE VIA o.p.s. naleznete na www.avevia.cz